Powerpoint บรรยาย

สรุปรัฐธรรมนูญ 2560 ใน 100 Slides

https://drive.google.com/file/d/1m3q4TAvYKzCwBq4tqnffQwZF3nHyF6Vh/view?usp=sharing

เปิดตัวหนังสือ กกต. ม.44 

https://drive.google.com/file/d/1pIcBFK7CfLzww9oZYIfH41pMt8wK4Yie/view?usp=sharing

ธุรกิจค้าปริญญา ตอนที่ 1
https://drive.google.com/file/d/1sWdAtQ05eOdUP679UomD8TL-xddtnOI7/view?usp=sharing

Organization Design https://drive.google.com/file/d/15vR1aqXe9Ss4XGzor2qnrfS6cEQQxu9P/view?usp=sharing

New Form of Organization
https://drive.google.com/file/d/1aHcc6AU1J4nBdFX352mOGgWsGvRMO2iJ/view?usp=sharing

ระเบียบวิธีการวิจัย Research Methodology

https://drive.google.com/file/d/1L3lVvANPz52_F0h66fQ37Hx3CX5oR-oP/view?usp=sharing

รวมกฎหมายที่ใช้ในการสอบภาค ก. ก.พ. ทุกฉบับ

https://drive.google.com/drive/folders/1qDHDL9xgrW_1R0KAO_8Kx6tARdezT1JD?usp=sharing